Erratum: High-spin states and level structure in Rb 84 (Physical Review C - Nuclear Physics (2010) 82 (014306))

Shuifa Shen
Guangbing Han
Shuxian Wen
Feng Pan
Jianyu Zhu
Jianzhong Gu
J. P. Draayer
Xiaoguang Wu
Lihua Zhu
Chuangye He
Guangsheng Li
Beibei Yu
Tingdun Wen
Yupeng Yan

Abstract